ematch.online is een site van:

Epic Internet B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland

Kvk Nummer:
64190102

BTW Nummer:
NL855559342B01

E-mailadres:
info@ematch.online

Door je aan te melden via de website, ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 (Definities)
 • 1. eMatch: verwijst naar Epic Internet B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64190102.
 • 2. Website: eMatch, te bereiken via https://nl.ematch.online
 • 3. Gebruiker(s): de contractspartij van eMatch bij deze overeenkomst.
 • 4. Overeenkomst: de tussen eMatch en een Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst van opdracht op grond waarvan eMatch gehouden is de Gebruiker gebruik te laten maken van de door haar geïxploiteerde service, corresponderend met de aard van het lidmaatschap.
 • 5. Service: alle door of namens eMatch op grond van de overeenkomst uitgevoerde of uit te voeren diensten of werkzaamheden.
 • 6. Aanstootgevende foto's, teksten of anderszins aanstootgevend gedrag: foto's, teksten of gedragingen, al dan niet erotisch of seksueel getint, die naar de maatstaven en normen en naar de mening van eMatch niet passend of geoorloofd zijn binnen het kader van de door haar geëxploiteerde service ofwel in strijd zijn met het doel en de strekking van die service, zoals maar niet uitsluitend: (kinder) pornografische of erotisch dan wel seksueel getinte teksten, afbeeldingen of andere uitlatingen, racistische of beledigende teksten, afbeeldingen of andere uitlatingen in de ruimste zin van het woord.
 • 7. Gebruikersprofiel: het door een Gebruiker van eMatch aangemaakte unieke profiel door middel van tekst en / of afbeeldingen.
 • 8. Burgerlijk Wetboek (BW); het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
Artikel 2 (Aanmeldingsprocedure / totstandkoming overeenkomst en tarieven)
 • 1. Gebruikers moeten minimaal 18 jaar oud zijn op het moment dat zij één of meerdere overeenkomsten sluiten met eMatch conform het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Het aanmelden als Gebruiker dan wel het gebruiken van de door eMatch geëxploiteerde service geschiedt uitsluitend en volledig voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 • 2. Voordat de overeenkomst met eMatch via het internet tot stand komt, zijn de Gebruikers verplicht alle daaraan voorafgaande velden op de website van eMatch naar waarheid en zo volledig mogelijk in te vullen.
 • 3. eMatch is gerechtigd om vooraf vergoedingen in rekening te brengen aan Gebruikers conform de tarieven en voorwaarden zoals beschreven op haar website.
 • 4. eMatch is gerechtigd om vergoedingen als bedoeld in lid 3 te wijzigen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Ingeval een Gebruiker zich niet kan verenigen met een doorgevoerde tariefwijziging, is deze gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang kosteloos te beëindigen dan wel te ontbinden voor de toekomst.
 • 5. Door eMatch opgegeven termijnen zijn nooit fataal. Een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist, waarbij aan eMatch een minimale termijn van 10 werkdagen wordt verleend om de verplichtingen alsnog na te komen.
Artikel 3 (Gebruikersprofiel)
 • 1. Zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst heeft eMatch te allen tijde en zonder dat voorafgaande toestemming is vereist de bevoegdheid een aangemaakt Gebruikersprofiel te controleren en te beoordelen op aanstootgevende foto's of teksten.
 • 2. Uitsluitend de Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van een door hem aangemaakt Gebruikersprofiel. eMatch aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 • 3. eMatch is gerechtigd Gebruikersprofielen met aanstootgevende foto's en / of teksten en/of verwijzingen naar aanstootgevende, onrechtmatige of strafbare content of Gebruikersprofielen die anderszins niet passen binnen het doel en de strekking van de service eenzijdig te wijzigen naar een voor eMatch aanvaardbaar of toelaatbaar profiel ofwel met onmiddellijke ingang te verwijderen en de overeenkomst per direct op te zeggen, alles zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover de betreffende Gebruiker. Reeds door de Gebruiker betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.
 • 4. eMatch kan de (juistheid van de) identiteit van haar Gebruikers niet adequaat controleren of vaststellen, met name niet wat betreft de persoonskenmerken als leeftijd, geslacht en uiterlijk. eMatch staat om die reden niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte Gebruikersprofielen alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door Gebruikers in de ruimste zin van het woord, noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
Artikel 4 (Gebruik service)
 • 1. Het lidmaatschap van een Gebruiker en de daaraan gekoppelde inlogcode met bijbehorend wachtwoord is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden, waaronder begrepen niet aan andere Gebruikers.
 • 2. Gebruiker verklaart het lidmaatschap dan wel het door hem aangemaakte Gebruikersprofiel alléén voor eigen en privé doeleinden te gebruiken, uitsluitend met de intentie om voor zichzelf in contact te komen met andere Gebruikers via de service van eMatch voor relationele doeleinden.
 • 3. Gebruik voor zakelijke, onrechtmatige of strafbare doeleinden in de ruimste zin van het woord (zoals, maar niet uitsluitend: prostitutie, mensenhandel, loverboy praktijken, hacken, verspreiden van spam, mailings, bulkmail en dergelijke) door de Gebruiker is niet toegestaan dan wel ten strengste verboden.
 • 4. Zodra eMatch constateert of vermoedt dat een Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2 lid 1 dan wel in lid 1, 2 of 3 van dit artikel, is zij gerechtigd de betreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang te verwijderen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker alsmede bevoegd aangifte te doen bij politie of justitie.
 • 5. Gebruik van de service door Gebruikers geschiedt anoniem. De Gebruiker heeft slechts beperkte inzage en beperkte gebruiksmogelijkheden en dient te allen tijde gebruik te maken van een nickname (fantasienaam). Maakt Gebruiker niettemin gebruik van zijn eigen identiteit of ware naam of geeft hij persoonlijke gegevens door aan andere Gebruikers, dan is dat volledig voor eigen rekening en risico van de Gebruiker zelf.
 • 6. eMatch vergelijkt en toetst - naar eigen inzicht en conform de door haar te bepalen frequentie het in de database opgeslagen Gebruikersprofiel van Gebruikers op een mogelijke match met een Gebruikersprofiel van één of meer andere Gebruikers.
 • 7. Het staat Gebruikers naar eigen inzicht vrij om via gebruikmaking van de service van eMatch op eigen initiatief andere Gebruikers te ontmoeten met wederzijds goedvinden.
 • 8. eMatch staat er niet voor in dat door gebruikmaking van de service er een succesvolle relatiebemiddeling tussen de Gebruiker en een andere Gebruiker plaatsvindt.
 • 9. eMatch is gerechtigd om door Gebruikers verstrekte informatie (die niet te herleiden is tot of niet gekoppeld is aan individuele Gebruikers, zoals leeftijd, geslacht, partnervoorkeuren en dergelijke) te gebruiken voor onder andere statistische of commerciële doeleinden, alsmede die informatie aan derden beschikbaar te stellen.
Artikel 5 (Verplichtingen Gebruiker)
 • 1. Het is Gebruiker niet toegestaan gegevens van andere Gebruikers, direct of indirect verkregen via de service, op enigerlei wijze kenbaar te maken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de betreffende Gebruiker(s) zelf.
 • 2. Gebruiker onthoudt zich te allen tijde van aanstootgevende gedragingen als bedoeld in artikel 1 lid 7, ongeacht de gebruikte communicatievorm (zoals bijvoorbeeld per mail, via chatboxen en dergelijke).
 • 3. Met uitzondering van het gebruik van een nickname voor de Gebruiker, verschaft Gebruiker - onder meer maar niet uitsluitend over zijn persoonlijke omstandigheden en identiteit - uitsluitend informatie die op waarheid is gebaseerd dan wel verstrekt daarover nimmer onjuiste of misleidende informatie.
 • 4. Gebruiker neemt de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht alvorens persoonlijke informatie aan andere Gebruikers dan wel derden te verschaffen dan wel met die perso(o)n(en) een date - afspraak te maken. eMatch waarschuwt voor de hiermee gepaard gaande risico's in de ruimste zin van het woord en benadrukt het bepaalde in artikel 3 lid 4. eMatch aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 • 5. Gebruiker zal bij het gebruikmaken van de service geen rechten van eMatch en van derden schenden, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen intellectuele eigendomsrechten. Gebruiker zal eMatch op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde.
Artikel 6 ( Duur, opzegging en tarieven)
 • 1. Een abonnement wordt door eMatch digitaal bevestigd, waarna de overeenkomst tot stand is gekomen. De digitale bevestiging door eMatch wordt geacht het abonnement juist en volledig weer te geven, tenzij Gebruiker hiertegen binnen 3 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
 • 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het gratis abonnement voor onbepaalde duur aangegaan. Het gratis abonnement kent minder functionaliteiten dan de betaalde abonnementen en kan op ieder gewenst moment en zonder enige opzegtermijn worden opgezegd. Indien de Gebruiker wenst, kan hij het abonnement online omzetten in een tijdelijk, betaald abonnement.
 • 3. Betaalde abonnementen worden aangegaan voor bepaalde duur. De opzegtermijn van betaalde abonnementen bedraagt 1 maand.
 • 4. Indien de Gebruiker het abonnement wenst op te zeggen, dient de Gebruiker uiterlijk 7 dagen voor het einde van de overeengekomen abonnementsduur, de overeenkomst schriftelijk of via zijn online account op te zeggen. Laat de Gebruiker na de overeenkomst tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, dan wordt de overeenkomst stilzwijgende verlengd voor onbepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Online opzegging kan op de website onder het kopje “Mijn account” in de webapplicatie.
 • 5. Na opzegging heeft Gebruiker nog tot het einde van het abonnement toegang tot de webapplicatie van eMatch, teneinde de door Gebruiker gewenste informatie in te zien, te downloaden en/of anderszins op te doen slaan.
Artikel 7 (Betaling)
 • 1. Gebruiker is het termijnbedrag telkens aan het begin van de periode waarop de betaling ziet, aan eMatch verschuldigd.
 • 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de eerste betaling door de Gebruiker aan eMatch (bij aanvang van het betaalde abonnement) via een door eMatch aangewezen PSP (Payment Service Provider) en door middel van iDeal. Eventuele vervolgbetalingen geschieden door middel van automatische incasso.
 • 3. Indien de Gebruiker eMatch heeft gemachtigd tot het automatisch incasseren van (termijn)betalingen, dient de Gebruiker telkens te zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening zodat de betalingen plaats kunnen vinden.
 • 4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de opgegeven rekening, verkeert de Gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 • 5. De Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke eMatch maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Gebruiker. In dat geval is de Gebruiker een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door eMatch gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 8 (Herroeping)

Gebruiker kan een betaald lidmaatschap binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag dat de eerste betaling wordt gedaan. Als Gebruiker tijdens deze 14 dagen al daadwerkelijk gebruik maakt van de betaalde dienstverlening, is Epic Internet B.V. gerechtigd, conform artikel 6:230s lid 4BW, om een bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het reguliere abonnementsgeld voor de periode van 1 maand. eMatch vraagt de gebruiker nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan, voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de gebruiker hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht, als de gebruiker toch zijn aanmelding herroept.

Artikel 9 (Veiligheid en privacy)
 • 1. Datatransmissies via de service vinden plaats in open netwerken zoals het internet. eMatch spant zich maximaal in om de nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen zodat verstrekte of opgeslagen informatie niet door derden ofwel door anderen dan Gebruikers is te raadplegen.
 • 2. eMatch kan geen garantie geven dat derden ofwel onbevoegden (zoals hackers) niettemin weten in te breken in de systemen van eMatch of van Gebruikers.
 • 3. Gebruiker is zich bewust van de risico's als bedoeld in lid 1 en lid 2 en is verplicht zelf en op eigen kosten te zorgen voor alle noodzakelijke en mogelijke veiligheidsvoorzieningen te treffen, zoals het installeren van firewalls, virusscanners, het kiezen voor de optimale beveiligingsinstellingen en dergelijke.
 • 4. Buiten de situaties als bedoeld in artikel 4 lid 6 en lid 9, verstrekt eMatch geen informatie van Gebruikers aan derden dan wel andere Gebruikers. eMatch houdt zich aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Verkregen en opgeslagen data is uitsluitend toegankelijk voor de directie van eMatch.
 • 5. Vanwege veiligheidsoverwegingen worden IP-adressen van Gebruikers door eMatch geregistreerd. Tenzij op grond van de wet verplicht (zoals in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten), verstrekt eMatch deze gegevens niet aan derden.
Artikel 10 (Wijziging in dienstverlening)
 • 1. eMatch kan de door haar aangeboden service, zowel qua inhoud als benaming daarvan, te allen tijde eenzijdig wijzigen in de ruimste zin des woords.
 • 2. Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid heeft plaatsgevonden, heeft Gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de gewijzigde aangeboden diensten in wezenlijke mate zullen afwijken ten opzichte van de eerder door eMatch verleende diensten.
Artikel 11 (Aansprakelijkheid en vrijwaring)
 • 1. De aansprakelijkheid van eMatch voor schade, geleden door Gebruikers of derden, is beperkt tot de vergoeding die de Gebruiker verschuldigd is over de contractsperiode waarin het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan met een maximum van € 1.000,--, dit ongeacht de grondslag op basis waarvan eMatch aansprakelijk is of kan worden gehouden voor de hiervoor genoemde schade en met inachtneming van het bepaalde in lid 2.
 • 2. Vergoeding van enige gevolgschade (zoals geleden verlies, gederfde winst, alle materiële schade aan de inboedel, computerapparatuur, hardware, software, het pand en dergelijke) of vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade is uitgesloten. Gebruiker dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren.
 • 3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 is niet van toepassing ingeval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van eMatch, haar directie dan wel van haar leidinggevende medewerkers.
 • 4. Eventueel mislukte relatiebemiddelingspogingen via de service dan wel verstoringen of breuken in bestaande relaties van Gebruikers door het gebruik van de service leiden niet tot aansprakelijkheid van eMatch en leveren geen tekortkoming op van haar zijde.
Artikel 12 (Overmacht)
 • 1. Van overmacht aan de zijde van eMatch is sprake, indien zij na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 lid 3 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, in- of externe storingen of defecten (zoals maar niet uitsluitend: DDOS-attacks, hackpogingen, machinale defecten en bekabelingsproblemen) aan bijvoorbeeld machinerieën zoals de server, de database, de software, uitval of onbereikbaarheid van het internet of van telecommunicatievoorzieningen, storingen in de levering van energie, virussen, vertraging tijdens transport, alles zowel in het bedrijf van eMatch als bij derden van wie zij de benodigde zaken of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van eMatch ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van eMatch in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 • 2. Indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, is eMatch bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de Gebruiker gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de eerste volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de Gebruiker heeft bereikt, zonder dat eMatch daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig wordt jegens de Gebruiker.
Artikel 13 (opschorting, beëindiging en ontbinding)
 • 1. eMatch is bevoegd de Gebruiker gehele of gedeeltelijke toegang tot het gebruik van de service voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd te ontzeggen ingeval de Gebruiker één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 • 2. Tot stand gekomen overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 lid 3 zijn te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar voor de Gebruiker, zonder daarbij enige (annulerings) vergoeding verschuldigd te zijn aan eMatch.
 • 3. Indien de Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan diens verplichting welke voortvloeit uit enige grond van deze algemene voorwaarden of de met eMatch totstandgekomen overeenkomst voldoet, is eMatch gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden onverminderd het recht van eMatch op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
 • 4. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de Gebruiker of van diens overlijden, indien de Gebruiker door beslaglegging of anderszins de beschikking over diens vermogen verliest alsook ingeval de Gebruiker al dan niet onherroepelijk veroordeeld is voor een zedenmisdrijf, mensenhandel, lover boy praktijken en hiermee vergelijkbare delicten.
 • 5. In de gevallen genoemd als in dit artikel, is iedere vordering die eMatch heeft op de Gebruiker direct en volledig opeisbaar.
Artikel 14 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)
 • 1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 • 2. Op de tussen eMatch en de Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.
 • 3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de vestigingsplaats van eMatch is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen eMatch en de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.
Contact

Vragen? Neem contact op met onze helpdesk!

E-mailadres:
info@ematch.online

Helpdesk